Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/d/a/da3023e1-4c31-418e-95c7-1bc243b0d1e4/nestacame.sk/web/engine/libs/Nette/loader.php on line 18
Znenie zákonu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona
č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona
č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona
č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona
č. 144/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona
č. 73/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona
č. 356/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona
č. 388/2013 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona
č. 387/2015 sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenami av) až ay), ktoré znejú:
„av) počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného motorového
vozidla technický prístroj odometer, ktorý
je zabudovaný vo vozidle,
ax) neoprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej
vzdialenosti každý neoprávnený zásah do odometra,
ktorý vykonáva neoprávnený subjekt,
ay) oprávnenou manipuláciou s počítadlom prejdenej
vzdialenosti každý zásah do odometra, ktorý vykonáva
výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný
servis na základe pokynov výrobcu ako oprávnený
subjekt na účel výmeny alebo opravy
odometra alebo na účel nastavenia reálnej alebo
približne zistiteľnej prejdenej vzdialenosti cestného
motorového vozidla na počítadle prejdenej
vzdialenosti.“.
2. Nadpis pod § 22 znie: „Zvláštne výstražné svietidlá
a zvláštne výstražné znamenia“.
3. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:
㤠23b
(1) Je zakázané
a) neoprávnene manipulovať s počítadlom prejdenej
vzdialenosti cestného motorového vozidla,
b) vyhotoviť, zaobstarať alebo dať inej osobe zariadenie
alebo softvérové zariadenie na účel neoprávnenej
manipulácie s počítadlom prejdenej vzdialenosti
cestného motorového vozidla,
c) predávať, kupovať alebo inak neoprávnene manipulovať
s dokladmi vydávanými podľa tohto zákona.

(2) Je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republiky,
sprístupniť na trh Slovenskej republiky alebo ponúkať
a) služby, ktoré sú zakázané podľa odseku 1,
b) technické prostriedky a zariadenia určené do cestných
motorových vozidiel, ktoré nie sú súčasťou
výbavy motorového vozidla a ktoré umožňujú odhalenie
alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov
používaných pri plnení úloh na úseku výkonu
dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky,
c) zvláštne výstražné svietidlá modrej farby, červenej
farby alebo kombinácií červenej farby a modrej farby
alebo zvláštne výstražné znamenia iným osobám
ako tým, ktorémôžu tieto zariadenia podľa osobitného
predpisu13ba) používať.
(3) Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
sa zakazuje uvádzať, sprístupňovať na trhu
alebo ponúkať na trhu Slovenskej republiky cestné motorové
vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii
s počítadlom prejdenej vzdialenosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ba znie:
„13ba) § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 8/2009 Z. z v znení neskorších
predpisov.“.
4. V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)spravovať údaje o prevádzkových záznamoch vozidiel
vrátane údajov z počítadiel celkovej prejdenej vzdialenosti
vozidiel v registri prevádzkových záznamov
vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou pre kontrolu vozidiel
a pre medzinárodný informačný systém
vozidiel23a) a tieto poskytovať oprávneným osobám
v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným
právnym predpisom vydaným na vykonanie
tohto zákona; poverená technická služba kontroly
originality môže uverejňovať na svojom webovom
sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej
forme so súhlasom ministerstva údaje o prevádzkových
záznamoch vozidiel.“.
5. V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenomm), ktoré znie:
„m) zabezpečiť prostredníctvom kontrolného technika
záznam do informačného systému, že motorové vozidlo
má pretočené kilometre v prípade, ak sa zistí,
že na vozidle došlo k neoprávnenej manipulácii
s počítadlom prejdenej vzdialenosti.“.
6. Za § 108c sa vkladajú § 108d a 108e, ktoré znejú:

(1) Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je aj
kontrola dodržiavania zákazov ustanovených v § 23b.
(2) Každý správny orgán, ktorý zistí neoprávnenú
manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti cestného
motorového vozidla, je povinný bezodkladne
oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky jemu
známe identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla
a o vozidle, najmä značku, obchodný názov, typ, identifikačné
číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, ako
aj ostatné zistené informácie o neoprávnenej manipulácii
s počítadlom prejdenej vzdialenosti a špecifikáciu
zistených nedostatkov.
(3) Iné osoby ako uvedené v odseku 2, ktoré zistia neoprávnenú
manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti
cestného motorového vozidla, sú povinné bezodkladne
oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii
všetky im známe identifikačné údaje o prevádzkovateľovi
vozidla a o vozidle, najmä značku, obchodný názov,
typ, identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla,
ako aj ostatné zistené informácie o neoprávnenej
manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti a špecifikáciu
zistených nedostatkov.

§ 108e
(1) Pokutu do 300 eurmôže uložiť Slovenská obchodná
inšpekcia tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú
v § 108d ods. 2 a 3, a to aj opakovane.
(2) Pokutu od 3 000 eur do 50 000 eur uloží Slovenská
obchodná inšpekcia tomu, kto poruší niektorý zákaz
ustanovený v § 23b.
(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť,
spôsob, čas trvania a následky protiprávneho
konania.
(4) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď
sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení
povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa
porušenia povinnosti.
(5) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta
je príjmom štátneho rozpočtu.
(6) Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku
2 dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za
ktorú už bola pokuta uložená, Slovenská obchodná inšpekcia
uloží pokutu opakovane až do výšky dvojnásobku
hornej hranice pokuty ustanovenej v odseku 2,
pričom pokiaľ ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo
právnickú osobu, zároveň podá na príslušný živnostenský
úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia
podľa osobitného predpisu.41b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41b znie:
„41b) § 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona
č. 412/2015 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb.,
zákona č. 591/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z.,
zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona
č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona
č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona
č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona
č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona
č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona
č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona
č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona
č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona
č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona
č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona
č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona
č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona
č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona
č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona
č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona
č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona
č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona
č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona
č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona
č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona
č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona
č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona
č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona
č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona
č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona
č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona
č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona
č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona
č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona
č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona
č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona
č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona
č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona
č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona
č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona
č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona
č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona
č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona
č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona
č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona
č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona
č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona
č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona
č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona
č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona
č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona
č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona
č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona
č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona
č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona
č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona
č. 348/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa dopĺňa
takto:
V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) Slovenská obchodná inšpekcia podá podnet podľa
osobitného predpisu.36ja)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36ja znie:
„36ja) § 108e ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona
č. 412/2015 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002
Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006
Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007
Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009
Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011
Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012
Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014
Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Reklama nesmie prezentovať výrobky alebo služby,
ktorých neoprávnenámanipulácia je zakázaná osobitnými
predpismi.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b) Napríklad § 23b zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 412/2015 Z. z.“.
2. V § 11 ods. 3 písm. c) sa slová „ods. 3 až 5“ nahrádzajú
slovami „ods. 3 až 6“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016.

Top